Штампа

Студентски парламент

Факултет је дужан да на почетку школске године студенте упозна са њиховим правима, обавезама и одговорностима утврђеним студијским програмом путем општег акта који је доступан студентима Факултета.

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету.

Студентски парламент има 15 чланова с тим да по правилу свака година студија има најмање једног представника.

Право да бирају и буду бирани за чланове студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године до 20. априла, тајним и непосредним гласањем.

Поступак кандидовања и гласања за чланове Студентског парламента Факултета ближе се уређује Правилником о Студентском парламенту.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана.

Документи везани за рад Студентског парламента могу се преузети овде

icon Правилник о Студентском парламенту

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram