Основне академске студије - Грађевинско инжењерство - Стандарди

Стандард 1. Структура заједничког студијског програма

Заједнички студијски програм основних академских студија „Грађевинско инжењерство" садржи све елементе утврђене законом: 1) назив и циљ студијског програма; 2) врста студија и исход процеса учења; 3) стручни и академски назив; 4) услови за упис на студијски програм; 5) листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета; 6) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија; 7) бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ бодови); 8) бодовна вредност завршног рада на основним академским студијама која је исказана у ЕСПБ бодовима, 9) предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 10) начин избора предмета из других студијских програма; 11) услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија; 12) друга питања од значаја за извођење студијског програма.

Студијски програм Грађевинско инжењерство траје три године (шест семестара) и има укупно 180 ЕСПБ бодова. Припада пољу техничко технолошких наука и даје стручни назив „инжењер грађевинарства". Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе скупи најмање 180 ЕСПБ.

Студијски програм обухвата академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-апликативне предмете. Студијски програм нема модуле већ садржи обавезне и изборне предмете. Студијски програм има шест изборних поља, а у сваком од њих студент бира један од понуђена два предмета који су предложени за дато изборно поље. У суштини студијски програм представља заједничке основе у грађевинарству са благим усмеравањем према базичним студијским програмима на мастер студијама у грађевинарству (конструкције, хидротехника, путеви, железнице и менаџмент у грађевинарству).

Начин извођења наставе одвија се кроз следеће типове: 1) активна настава, 2) самостални рад студента, 3) колоквијуми, 4) испити, 5) стручна пракса, 6) израда завршног рада, итд.

Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, стручну праксу, консултације, менторски рад. Предавања, вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду. Менторски рад подразумева стални контакт студената са наставницима и сарадницима у циљу бољег учења у наставном процесу.

Стручна пракса је усмерена према завршном раду и траје две недеље која се обавља у грађевинским предузећима. Катедра одређује наставника који ће водити и контролисати реализацију праксе.

Завшни рад студент ради из групе обавезних или изборних предемта које је током студија положио или слуша. Предмет мора бити грађевинске струке. Наставник у непосредном контакту са студентом остварује менторски рад у току израде завршног рада.

По завршетку овог студијског програма студенти могу наставити студирање на програму Мастер академских студија грађевинског инжењерства у систему (3+2), или на четврту годину основних академских студија код којих је систем (4+1) у земљи и иностранству.

Стандард 2. Сврха заједничког студијског програма

Заједнички студијски програм из области грађевинарства са извођењем на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву има директну друштвену сврху да образују кадрове за истоимену велику привредну грану, чија је улога у укупном развоју друштва од пресудне важности. У овом тренутку у Србији грађевинарство доживљава снажну експанзију након дугогодишње стагнације која је проузроковала лошу квалификациону и старосну структуру кадрова. Из тог разлога, евидентна је потреба за квалификованим грађевинским инжењерима који треба да се укључе у рад у овој привредној грани, а тиме и за њиховим адекватним образовањем. Развој овог образовања у Краљеву  даје значајан допринос регионалном привредном и друштвеном развоју. Подршку развоју овог студијског програма дали су Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије, Регионални центар Краљево, Регионална привредна комора Србије и Удружење инжењера и техничара града Краљева као и сам Град Краљево.

Постигнут је договор са Универзитетом у Новом Саду и Факултетом техничких наука из Новог Сада, с једне стране, и Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, с друге стране, да заједнички организују и реализују Заједнички студијски програм грађевинско инжењерство и закључен је Уговор о сарадњи у организовању и реализацији Заједничког студијског програма Основних академских студија грађевинско инжењерство, заведен на Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву број 105 од 08.02.2012.године, и заведен на Факултету техничких наука из Новог Сада број 01-426/1 од 07.02.2012.године.

Програм основних академских студија пре свега је усмерен ка стицању знања из фундаменталних наука везаних за грађевинску струку, са усмереним стицањем стручних знања неопходних за свакодневни инжењерски посао. За студенте којима ће овај степен образовања бити и завршни, програм обезбеђује широку лепезу компетенција у домену пројектовања и извођења различитих врста грађевинских објеката који су по карактеру стандардни или мањег капацитета. Студенти који се одлуче за наставак академских студија на вишим нивоима добијају овим програмом довољно чврсту основу за успешно праћење сложенијих дисциплина на напредним курсевима.

Заједнички студијски програм  је прилагођен новим временима и мултидисциплинарности инжењерства у смислу одрживог развоја, заштите животне средине, енергетске ефикасности, безбедности становништва и нових стандарда о градњи објеката, а у напору да на најбољи могући начин одговори тренутним потребама друштва у овој привредној грани, као и у регионалном окружењу.

Стандард 3. Циљеви заједничког студијског програма

Заједнички студијски програм Грађевинско инжењерство успостављен је са  следећим циљевима:

 • осопособљавање студената за примену потребних знања из фундаменталних научних дисциплина (математика, физика, механика, итд.),
 • постизање стручних компетенција студената  из области грађевинарства кроз научно-стручне  и стручно апликативне предмете,
 • примена савремене филозофије одрживог развоја, заштите животне средине, енергетске ефикасности и примена савремених стандарда о градњи објеката
 • развој креативних способности студената за разматрње инжењерских проблема и способности њиховог критичког мишљења,
 • развијање способности за тимски рад,
 • развијање професионалне етике,
 • развијање способности за јавно презентовање резултата рада,
 • оспособљавање за употребу уобичајених рачунарских алата за израду докумената, презентација, спровођење прорачуна и симулација,
 • развијање способности код студената за разумевање спреге грађевинарства  са другим инжењерским областима,
 • оспособљавање за наставак образовања на вишим нивоима.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

По завршетку програма основних академских студија Грађевинско инжењерство студент стиче опште академске и личне способности за:

 • препознавање, описивање и решавање инжењерских проблема,
 • примењивање фундаменталних знања за решавање практичних проблема у грађевинарству,
 • за разумевање спреге грађевинских објеката и околине
 • коришћење уобичајених рачунарских алата за израду докумената, презентација, спровођење прорачуна и симулација,
 • размењивање информација, идеја, проблема и решења са особама у струци и ван струке,
 • сарађивање у тимском стручном раду,
 • заузимање етичког става у решавању инжењерских проблема,
 • наставак образовања на дипломским академским студијама из области грађевинарства или других сродних области.

По завршетку студија студент стиче следеће компетенције специфичне за област Грађевинарства:

 • пројектовање и извођење објеката високоградње и пратећих објеката,
 • пројектовање и извођење хидротехничких објеката и хидротехничке инфраструктуре мањег капацитета,
 • пројектовање организације и технологије грађења,
 • извођење грађевинских радова на свим врстама грађевинских објеката мањег капацитета,
 • познавање и примена различитих грађевинских материјала и одговарајућих технологија,
 • примена рачунских модела за решавање инжењерских проблема у грађевинарству,
 • за примену савремених стандарда у градњи објеката, везаних за енергетску ефикасност и заштиту животне средине.

Стандард 5. Курикулум

Заједнички студијски програм основних академских студија Грађевинско  инжењерство, реализује се у трајању од три године, односно 6 семестара. Сваки семестар носи по 30 ЕСПБ бодова, што укупно чини 180 ЕСПБ.

Упис на студијски програм је јединствен. Студијски програм нема модуле. Током трајања студијског програма студенти слушају 28 обавезних заједничких предмета (без стручне праксе и завршног рада), која су распоређена у 28 поља, и 12 изборних предмета у 6 изборних поља. Изборност на студијском програму је 20%  у односу на укупан број бодова. Стручна пракса и Завршни рад предвиђени су у шестом семестру и носе 3, односно 12 ЕСПБ.

Структура Заједничког студијског програма основних академских студија Грађевинско  инжењерство садржи:

 • 18,33 %  академско општеобразвоних,
 • 22,78 %  теоријско методолошких,
 • 32,22 %  научно стручних и
 • 26,67 %  стручно апликативних предмета.

Књига предмета која је саставни део елабората Заједничког студијског програма основних академских студија садржи: назив предмета, семестар у којем се предмет слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студента, начин оцењивања и начин провере знања.

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност Заједничког студијског програма

Студијски програм основних академских студија Грађевинско инжењерство конципиран је у складу са савременим светским токовима и нуди студентима најновија научна и стручна сазнања из области грађевинарства.

Студијски програм садржи све основне елементе курикулума у области грађевинарства као и програми који се изводе на високошколским установама у свету. Називи и садржаји понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са програмима највећег броја високошколских установа европског образовног простора. Академски назив који се стиче завршавањем овог програма (инжењер грађевинарства) усклађен је се називом Bachelor of Science који се стиче на великом броју европских и светских универзитета.

Студијски програм основних академских студија је усклађен са програмом Грађевинског факултета у Београду. Грађевински факултет у Београду је усклађен са акредитованим иностраним програмима:

Стандард 7. Упис студената

Уговором о сарадњи у организовању и реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија Грађевинско инжењерство број 105 од 08.02.2012. године који су закључили Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Нови Сад и Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу је предвиђено да се комплетне активности расисивања конкурса за упис студената, упис студената, организовање наставе предавања и вежби, вођење евиденције и издавање диплома и додатака дипломи обавља на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву према Закону о високом образовању и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

На Заједнички студијски програм основних академских студија – Грађевинско инжењерство, могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању под условима и на начин утврђен Законом, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Одлуку о расписивању конкурса за упис студената на студијске програме који се организују на Факултету доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу најкасније пет месеци пре почетка школске године, односно до 25. априла за наредну школску годину. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву на основу просторних захтева, броја наставника и сарадника, и техничко технолошким могућностима уписује у прву годину Заједничког студијског програма Основних академских студија  60 студената (60 студената који се финансирају из буџета Републике).

Поступак јавног конкурса спроводи универзитетска комисија за спровођење јавног конкурса коју именује Ректор и Комисија за упис Факултета коју именује Ректор на предлог Већа Факултета. Комисија је дужна да организује пријем докумената кандидата за упис у прву годину студија, пријемни испит, изврши бодовање кандидата по мерилима утвђеним конкурсом и да сачини прелиминарну а затим и коначну ранг листу у складу са конкурсом и општим актима Универзитета и Факултета и да ову ранг листу објави на огласним таблама и на сајту Факултета.

Кандидат који конкурише за упис на студије првог степена полаже пријемни испит из Математике, писмено, на српском језику, а према програмима средњег образовања. Пријемни испит спроводи Комисија за пријемни испит коју именује Декан факултета, а Комисију чине: продекан за наставу и наставници и сарадници бирани за ужу научну област Математика. Приликом уписа на први степен студија кандидат може освојити наувише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутом на пријемном испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат се може уписати на први степен студија у статусу студента који се финансира из буџета Репубике уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод, а у статусу самофинансирајућег студента ако освоји најмање 31 бод.

Остали везано за упис без полагања пријемног испита, поступак пријављивања кандидата, утврђивање ранг листе итд., дефинисано је Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

На свакој години студија постоји по један представник из редова наставника и сарадника и чине Комисију за контакт са студентима како би се уочени проблеми брже и ефикасније решили.

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Уговором о сарадњи у организовању и реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија Грађевинско инжењерство који су закључили Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Нови Сад и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу је предвиђено да се комплетне активности оцењивање и напредовање студената обавља према Закону о високом образовању и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Успешност студената у савлађивању појединих предмета непрекидно се прати током наставе и изражава се поенима. Предиспитне обавезе су дефинисане студијским програмом и чине део процеса савладавања знања из области коју обухвата програм наставног предмета.

Настава се изводи кроз предавања и кроз интерактиван рад са студентима, обавезно укључује примере из праксе, тако да подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања. Наставник евидентира присуство студената и њихово интересовање у картонима за праћење и евиденцију наставе, а што се исказује кроз поене предиспитних обавеза сваког студента.

Предиспитне обавезе су: редовно похађање часова предавања и вежби, активно учешће у свим облицима наставе, семинарски рад, графички рад, презентација, пројектни задатак, стручна пракса, менторски рад, колоквијуми и друге обавезе предвиђене програмом наставног предмета. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.  Резултати постигнути у предиспитним активностима уписују се у индекс.

Провера знања студента се обавља на испиту из сваког наставног предмета. Испит је обавезан и јединствен и полаже се на начин утвђен студијским програмом сваког предмета: усмено и/или писмено, односно практично што се утврђује студијским програмом за сваки предмет. Током испита може се проверавати и практично знање студента. Све остале обавезе и активности у вези предиспитних обавеза и испита дефинисане су Правилником о правилима студирања на студијама првог степена Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о условима и начину полагања испита и оцењивању на Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Праћење успеха студената као и побољшање квалитета студирања дефинисано је Пословником за обезбеђење квалитета. Посебна анализа се односи на усклађеност метада оцењивања и ниво стеченог знања и вештина студената у односу на циљеве, садржај и обим студијског програма. Наставници су одговорни да се током оцењивања студената придржавају највиших професионалих кодекса у универзитетском раду да су објективни, етични и да имају коректан однос према сваком студенту. Ово значи да је наставник у обавези да на захтев студента или неког другог субјекта стави на увид резултате тестова, задатака итд. на основу којих је студент оцењен.

Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу те анализе предузимају се мере неопходне за побољшање квалитета студија.

Стандард 9. Наставно особље

На реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија – Грађевинско инжењерство ангажовано је 33 наставника и 21 сарадник. Од броја наставника 11 је у звању редовног професора, 10 у звању ванредног професора, 11 доцената и један наставника страног језика. Број наставника и сарадника у сталном радном односу са пуним радним временом одговара потребама студијског програма и стандардима за акредитацију.

На Заједничком студијском програму основних академских студија Грађевинско инжењерство ангажовано је 15 наставника и 10 сарадника са Факултета техничких наука из Новог Сада који реализују 44% наставе, са Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву ангажовано је 18 наставника и 11 сарадника који покривају 56% наставе на овом студијском програму. Из овога произилази да у реализацији заједничког студијског програма учествују наставници и сарадници ових факултета, па због тога нема ангажовања наставника са других високошколских установа.

Наставно особље поседује потребне научне, уметничке и стручне квалификације које одговарају образовном научном пољу. Научне и стручне квалификације и задужења наставника могу се видети у Књизи наставника.

Стандард 10. Организациона и материјална средства

Чланом 6. Уговора о сарадњи у организовању и реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија Грађевинско инжењерство који су закључили Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Нови Сад и Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу обезбеђује основна организациона и материјална средста.

За извођење Заједничког студијског програмa основних академских студија – Грађевинско инжењерство обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеним бројем студената.

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву поседује укупну површину од 4828 m2, при чему објекат бр.3 користи по одлуци Општине Краљево. Факултет користи 3932,44 m2. Историјски архив Краљево. Настава се изводи у учионицама, амфитеатрима, лабораторијама, рачунарским учионицама. Учионички простор садржи 7 учионица укупне површине 401,19 m2, два амфитеатра укупне површине 254,8 m2, три рачунарске лабораторије укупне површине 172,05 m2. Укупан простор за извођење наставе је 1404,96 m2. Библиотека заузима 39,69 m2 са 8485 библиотечких јединица.

Библиотека Факултета је умрежена у систем COBISS . Факултет техничких наука из Новог Сада омогућиће коришћење информационо-библиотечких ресурса при реализацији овог студијског програма.

На факултету је реализован информациони систем, као део јединственог информационог система универзитета Србије, чију структуру чини локална УТП мрежа са три чвора и 108 прикључака.

Стандард 11. Контрола квалитета

Уговором о сарадњи у организовању и реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија Грађевинско инжењерство који су закључили Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Нови Сад и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу предвиђено је одвијање комплетне наставе на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву као и примена Статута и општих аката Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

На основу напред наведеног заједничка Комисија за обезбеђење квалитета Заједничког студијског програма основних академских студија Грађевинско инжењерство коју чине чланови Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Факултета техничких наука из Новог Сада ће спроводити периодичну проверу квалитета сагласно одредбама Стратегије и поступака за обезбеђење квалитета и Пословника о квалитету.  У периодичним самовредновањима обавезно су укључени резултата студентских анкета. Самовредновање се спроводи најмање једном годишње.

Са резултатима спроведеног самовредновања и оцењивања квалитета упознају се наставници и сарадници, студенти кроз седнице Наставно научног већа,  студенти кроз Студентски парламент и јавност пошто се Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета објављује на веб страници Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Стандард 12. Студије на даљину

Нису организоване.

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас