Штампа

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган. Веће чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету са пуним или непуним радним временом. Веће Факултета одлучује о питањима од интереса за реализацију наставе, научног и истраживачког рада.

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији. При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 20% представника студената.

Наставно-научно веће обавља следеће послове:

 • утврђује предлог Статута Факултета,
 • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија,
 • расправља, односно одлучује о питањима која се односе на осигурање квалитета
 • утврђује програм свих облика стручног образовања и усавршавања током читавог живота,
 • доноси програм научно истраживачког рада,
 • предлаже одлуке о избору наставника у звање,
 • врши избор у звање сарадника,
 • утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената,
 • одлучује о организовању студија и облика стручног образовања и усавршавања на страном језику,
 • доноси одлуке о оснивању или укидању катедара,
 • доноси правилник о раду организационих јединица,
 • бира представнике Факултета за Савет Факултета, Савет Универзитета и Сенат Универзитета,
 • предлаже кандидата за декана,
 • евидентира кандидата за ректора,
 • предлаже Универзитету матичност Факултета за све врсте и нивое студија,
 • даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину свих врста и нивоа студија чије се образовање финансира из буџета и који плаћају школарину,
 • најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научно истраживачког рада Факултета,
 • расправља о питањима издавачке делатности у области образовног рада,
 • одобрава тему магистарске тезе док се примењују одредбе Закона о универзитету,
 • одобрава тему докторске дисертације уз сагласност универзитета,
 • разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета,
 • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram