Административно-техничка јединица

Штампа

Административно-техничка јединица

Административно техничка јединица обавља послове од заједничког интереса за Факултет (студентска питања, опште, правне, финансијско материјалне, административне, обезбеђење, одржавање и друге послове).

Административно техничком јединицом руководи секретар и одговоран је за организацију и ажурност рада ове организационе јединице.

За секретара Факултета може бити изабран дипломирани правник који има потребно искуство на управним пословима, који познаје проблематику високог школства и има радно искуство од најмање три године.

Секретар Факултета:

  • обавља стручне послове правне природе,
  • ради на изради нацрта аката Факултета,
  • на захтев декана и председника Савета факултета даје објашњења и правна тумачења потребна за доношење одлука и дужан је да упозори Савет факултета, стручне органе, декана и продекане на све незаконитости уколико до њих дође у току рада и одлучивања,
  • извршава одлуке органа Факултета из своје надлежности,
  • врши и друге послове одређене законом, статутом и другим општим актима Факултета као и по непосредним налозима декана.